ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  «Γεώργιος Μ.  Γιαγλής Τεχνική Εργοληπτική Α.Ε. », με διακριτικό τίτλο «τίτλο «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΙΑΓΛΗΣ».

ΑΦΜ: 999718801

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Ίωνος Δραγούμη 55, ΤΚ 54630, Θεσσαλονίκη

Email:

Τηλ: +302310.501451

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

 

Η εταιρία «Γεώργιος Μ.  Γιαγλής Τεχνική Εργοληπτική Α.Ε. », « (στο εξής: η “Εταιρία»  ή «εμείς»), με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα που διαχειρίζεται, εφαρμόζει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την σχετική νομοθεσία για την προστασία τους.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Στο πλαίσιο της συναλλακτικής μας σχέσης επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που αφορούν σε εσάς ή και στα πρόσωπα που σας εκπροσωπούν (διοικητικό συμβούλιο, διαχειριστές κλπ), δηλαδή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα («δεδομένα»). Υπεύθυνη επεξεργασίας είναι η Εταιρία.

 

Σκοποί – νομικές βάσεις της επεξεργασίας:

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα μόνο στον βαθμό που αυτά είναι αναγκαία για:

(α) τους σκοπούς της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης

(β) τη συμμόρφωσή μας προς  τις υποχρεώσεις μας βάσει της νομοθεσίας

(γ) τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε και ειδικότερα την καλή λειτουργία της μεταξύ μας σχέσης συνεργασίας.

(δ) την προάσπιση των δικαιωμάτων μας, τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη και εκτέλεση των νομικών μας αξιώσεων. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων μας μόνο εάν έναντι αυτών δεν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελίωση δικαιώματα και οι ελευθερίες σας.

Περιεχόμενο των δεδομένων:

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε είναι, ενδεικτικά οι εξής:

 • Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία
 • Διεύθυνση
 • Διεύθυνση e-mail
 • Αριθμός τηλεφώνου (σταθερού και κινητού)
 • ΑΦΜ
 • Παροχή και αντιπαροχή, αναλόγως της συναλλαγής.
 • Εξέλιξη της συναλλακτικής σχέσης.

 

Οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 (άρθρο 4 αριθ. 1), όπου ορίζεται ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).

 

Παροχή των δεδομένων – Λήψη μέτρων ασφαλείας:

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα  που μας παρέχετε κατά την διάρκεια της μεταξύ μας συνεργασίας.  Η παροχή τους είναι αναγκαία για την εκτέλεση των παραγγελιών σας  και τη συμμόρφωσή μας στις έννομες και συμβατικές μας υποχρεώσεις. Τυχόν άρνηση ή παράλειψή σας να μας παραχωρήσετε αυτά τα δεδομένα, καθιστά αδύνατη την εκ μέρους μας εκτέλεση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουμε. H Εταιρία έχει λάβει όλα τα τεχνική και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία αρχείων από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, απώλεια, καταστροφή ή φθορά, διενεργεί τακτικούς ελέγχους και αναβαθμίζει τον εξοπλισμό και τις πολιτικές της που εξυπηρετούν την ασφάλεια των δεδομένων.

 

Αποδέκτες των Δεδομένων:

Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι κατ΄ αρχάς υπάλληλοι και συνεργάτες της Εταιρίας μας, αποκλειστικά στο μέτρο κατά το οποίο είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης. Οι ενλόγω υπάλληλοι και συνεργάτες έχουν δεσμευθεί έναντι της Εταιρίας ότι θα τηρούν απαρεγκλίτως το νομοθετικό πλαίσιο, περιλαμβανομένου και του επαγγελματικού απορρήτου. Οι συσκευές στις οποίες φυλάσσονται τα δεδομένα είναι καταγεγραμμένες στο ειδικό προς τούτο αρχείο δραστηριοτήτων. Έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε σχετικά.

Σε ορισμένες περιπτώσεις κοινολογούμε τα Δεδομένα σε τρίτους. Τρίτοι μπορεί, κατά περίπτωση, να είναι:

– Ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις παροχής μεταφορικών, ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η κοινολόγηση γίνεται μόνον εφόσον είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.

– Η εκάστοτε αρμόδια Δημόσια οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η κοινολόγηση γίνεται μόνον εφόσον είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις μας.

–  Δικηγόροι, αρμόδιες δικαστικές ή άλλες αρχές, υπηρεσίες, όργανα, εξωδικαστικοί θεσμοί, πειθαρχικά και υπηρεσιακά συμβούλια, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιοι λειτουργοί (ενδεικτικά:  συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές) καθώς και τρίτα πρόσωπα (ενδεικτικά: δικαστικοί ή ιδιώτες πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι, διαιτητές ή διαμεσολαβητές). Η κοινολόγηση γίνεται μόνον εφόσον είναι απαραίτητη για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας, τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη και εκτέλεση των νομικών μας αξιώσεων.

Σε περίπτωση κατά την οποία, αναλόγως των υποκειμένων της συναλλαγής, παρίσταται απαραίτητο δεδομένα να διαβιβαστούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

 

Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των δεδομένων:

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν. Η επεξεργασία τους θα διαρκέσει επί δεκαετία μετά την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της αντίστοιχης συναλλακτικής σχέσης. Κατ΄ εξαίρεση, θα εξακολουθήσουμε να επεξεργαζόμαστε δεδομένα για μεγαλύτερο χρόνο:

 • Μόνο εφόσον είναι αναγκαία για την συμμόρφωσή μας προς τις υποχρεώσεις μας βάσει της νομοθεσίας και για όσο διάστημα απαιτείται γι΄ αυτό.
 • Μόνο εφόσον είναι απαραίτητα για την άσκηση, υποστήριξη και εκτέλεση των νομικών μας αξιώσεων. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων θα διαρκέσει όσο χρόνο απαιτείται για την παραγραφή των εκατέρωθεν αξιώσεων, την αμετάκλητη περάτωση της δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας στην οποία ενδέχεται να εμπλακούμε ή την ολοκλήρωση διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς μας. Τα συμβατικά έγγραφα τα οποία φέρουν την υπογραφή του πελάτη και στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά δεδομένα δύνανται, μετά την πάροδο της πενταετίας, κατ΄ επιλογήν της Εταιρίας, να διατηρούνται σε ψηφιακή μορφή.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να αποκτήσετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ. Με την αίτηση πρόσβασης μπορείτε να πληροφορηθείτε για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν αυτά, την ύπαρξη δικαιώματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται.

 

 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ.

 

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Το δικαίωμα αυτό ικανοποιείται:
 • Όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να τα επαληθεύσουμε.
 • Όταν η επεξεργασία γίνεται αντίθετα με τις ισχύουσες διατάξεις και ζητάστε, αντί διαγραφής, τον περιορισμό της χρήσης των Δεδομένων .
 • Όταν ασκείτε το δικαίωμα εναντίωσης έως ότου επαληθεύσουμε εάν οι νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία τους υπερισχύουν έναντι των δικαιωμάτων, συμφερόντων και ελευθεριών σας.

 

 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε΄ ή στ΄ ΓΚΠΔ. Ειδικώς:
 • Στην επεξεργασία που διενεργείται για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας ή τρίτων. Διατηρούμε το δικαίωμα να μην ικανοποιήσουμε αυτό το δικαίωμα εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομικών μας αξιώσεων.
 • Στην επεξεργασία των Δεδομένων που διενεργείται για σκοπούς εμπορικής προώθησης.
 • Στην επεξεργασία των Δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς. Διατηρούμε το δικαίωμα να μην ικανοποιήσουμε αυτό το δικαίωμα εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

 

 • Δικαίωμα στη λήθη: Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ.

 

 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ.

 

 

Όλα τα ανωτέρω δικαιώματα ασκούνται δωρεάν. Δεν ικανοποιούνται εφόσον είναι αβάσιμα ή υπερβολικά, Τα αιτήματα υποβάλλονται προς την Εταιρία μας, στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος. Θα ενημερωθείτε για την πορεία του αιτήματός σας εντός μηνός από την παραλαβή. Εάν το αίτημα είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκο ή συντρέχουν λόγοι αυξημένου αριθμού αιτημάτων, η προθεσμία παρατείνεται κατά ένα μήνα.

Επίσης, έχετε το δικαίωμα της καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Μετάβαση στο περιεχόμενο